Search form

Génesis 49:10

10Mu'yuc buch'u xu' xpojbat yabtel ti Judá yich'oje,

mi ja'uc xpoj yu'unic ti svaxton oy ta sc'obe,

ja' to mi vul ta loq'uel yajval stuc ti vaxtone,

ti ta xch'unbat smantal yu'un scotol ti jteclume.