Search form

Génesis 49:24

24Ja' no'ox un, ti Josee, tsots yoc sc'ob,

jun yo'nton stsacoj ti syolobe.

Coliyal ti muc'ul Dios yu'un ti Jacobe.

Coliyal ti banquilal jchabivaneje, ti jpojvanej yu'un ti Israele.