Search form

Génesis 49:6

6Mi ja'uc jc'an xbat jcap jba ta tsoblej bu ta stsob sbaic,

yu'un c'alal capem ti sjolique, laj smilic ti jnaclejetique.

Yu'un mu'yuc xch'ulelic ti c'usi laj spasique,

yu'un naca sc'asbeic no'ox yacan ti tot vacaxetic ta j'ech'ele.