Search form

Génesis 5:29

29Noé laj yac'be sbi, yu'un xi laj yale: “Ti Diose laj soques ti banomile. Ja' yu'un tsots sc'an abtel yo' jech ta xich' ts'unbel sbeel ti banomile, ja'uc ti querem li'e, ja' ta xac' cux o'ntonal.”