Search form

Génesis 50

1Va'i un, ti Josee laj sq'uech ti xch'ulelal tote, x'oc'olet xa laj sbuts'. 2Ts'acal to un, laj yalbe mantal ti jpoxtavanejetic ta xtunic ta stojole, ac'o yac'beic muil poxiletic yo' jech mu soc sbec'tal ti Israel ti ja' stote. Ja' jech laj yich' pasel xtoc. 3Jalij cha'vinic (40) c'ac'al volol ta muil poxil yu'unic, yu'un ja' jech yepal c'ac'al sc'an pasel.

Ta sventa ti Israele, lajuneb xchanvinic (70) c'ac'al laj xchabiic me'inal ti egipcioetique. 4C'alal ech' sc'ac'alil ti me'inale, ti Josee xi laj sc'oponan ti buch'utic ta x'abtejic ta sna ti faraone:

—Ti mi oy xc'uxul avo'ntonic ta jtojole, ta jc'anboxuc vocol ta atojolic, ba albeic ya'i ti faraone, 5ti c'alal po'ot xa xcham ti jtote, laj jva'an jba ta yalel yu'un ti xbat jmuc ti bu laj smeltsan ti muquinal stuc ti oy ta yosilal ta Canaane. Ac'bun ave ati' un, chbat jmuc ti jtote. C'alal mi laj jmuc comele, ta xisut talel.

6Ti faraone xi laj staq'ue:

—Ba muco ti atote jech c'u cha'al laj yalbote.

7Jech ti Josee bat smuc ti stote. Chi'inbil batel yu'un scotol j'abteletic ti yich'ojic yabtel ta sna ti faraone, xchi'uc ti yich'oj yabtelic ta sventa ti jteclum Egiptoe. 8Batic ec yuts' yalaltac ti Jacobe, yuts' yalaltac ti Josee, xchi'iltac ta voq'uel. Ti ta Gosén banomile, stuc xa no'ox ololetic xchi'uc chon bolometic laj scomtsanic. 9Ja' jech xtoc bat jlom jnaclejetic xchi'uc scarretaic, xchi'uc jlom cajajtic ta ca' laj xchi'inic batel ti Josee. Yu'un xvoletic no'ox batel ta j'ech'el. 10C'alal c'otic ta Goren-ha-atad oy ta sloq'ueb c'ac'al yu'un ti uc'um Jordane, xvochetic xa liquel ta oq'uel ta scoj at-o'nton yu'un ti me'inale. Jech ti Josee laj to xchabi vucub c'ac'al sme'inalil ti stote.

11Ti cananeoetic nacalic ti bu taje, laj yilic ti xvochlajet ta oq'uele. Jech o xal xi laj yalique: “A'yio ava'iic, ti egipcioetique mu xtuch' ta yo'ntonic ta xa'iic ti buch'u xba smuquique.” Jech o xal un, ti bu taje, laj yac'beic sbi Abel-mizraim, ti oy ta sloq'ueb c'ac'al yu'un ti uc'um Jordane.

12Xnich'nabtac ti Jacobe jech laj spasic scotol jech c'u cha'al albatic yu'un ti stote. 13Ja' yu'un un, laj yiq'uic batel c'alal to Canaán banomil. Laj smuquic ta jombil ch'en ti oy ta yosilal Macpelae, ti laj sman ti Abraham ta stojol jun hitita vinic ti Efrón sbie, ti com ta mucobbail yu'unic xchi'uc ti yalab xnich'nabe. Yu'un ti banomil bu oy ti jombil muquinal taje, oy ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'al yu'un ti Mamree. 14C'alal laj xa smuc comel stot ti Josee, sutic batel ta Egipto jmoj xchi'uc ti xchi'iltac ta voq'uele, xchi'uc scotol ti c'u yepal ay chi'invanique.

Slajebtic xa batel yorail ti Josee

15C'alal chamem xa ti Jacobe, xchi'iltac ta voq'uel ti Josee xi lic snopique: “Ti Josee xti'et to nan sjol ta jtojoltic. Xu' ta spac sutel scotol ti c'usi chopol laj xa jpasbetique.” 16Ja' yu'un un, laj staquic batel mantal ti xi laj yalique: “Xi laj yalbuncutic c'alal mu to ta xcham ti atote, 17ti xi ac'o calcutic ava'ie: ‘Ta jc'anbot vocol ta atojol, mu xavac' ta avo'nton smulic ti c'usi chopol laj spasbot ti achi'iltac ta voq'uele. Ch'aybo smul ti tsots laj yilbajinote.’ Jech o xal un, avocoluc, ch'aybuncutic ti c'usi chopol laj xa jpascutique. Yu'un yajtuneluncutic Dios yu'un ti atote.”

Jech to yacal ta xalic ti j'al-mantal j'ich'-c'opetique, lic oc'uc ti Josee. 18Jech ti xchi'iltac ta voq'uel ti Josee, c'otic ec. Snupilan xa banomil laj squejan sbaic ta stojol ti xi laj yalique:

—Li' oyuncutique. Yu'un avajmosovuncutic.

19Ja' no'ox un, xi tac'batic yu'un ti Josee:

—Mu xaxi'ic. Yu'un ti vu'une, mu xanopic ta jco'oltas jba ca'i ta Dios. 20Ti vo'oxuque laj anopic lec ti oy c'usi chopol laj apasbeicune. Ja' no'ox un, avi tanae, ti c'usi ta xquiltique, Dios xi s'elan laj sjel ta lec ti c'usi chopol to ox taje yo' ta xc'ot ta pasel ta xcolic ep ti jnaclejetique. 21Ja' yu'un un, mu xaxi'ic. Ja' jech xtoc ta xcac'boxuc ave'elic xchi'uc ti avalab anich'nabique.

Ja' to jech xpatet yo'ntonic laj ya'iic ti lec c'oponatic yu'un ti Josee.

Ta xcham ti Josee

22Ti Josee xchi'uc ti c'u yepal xchi'inojan batel ti stote, naquiic to batel ta Egipto banomil. Ja' lajuneb svacvinic (110) jabil ch'i c'opoj ti Josee. 23Laj to yil ayan syial mom, ti smom xa ti Efraine. Ja' jech xtoc laj to yil bise ta jliquesej banomil yu'un xnich'nab smom ti Maquire, xnich'on ti Manasese.

24Oy jun c'ac'al un, ti Josee xi laj yalbe ti xchi'iltac ta voq'uele: “Jutuc xa sc'an xicham. Le' une, ja' no'ox Dios ac'o xtal stic' sba ta scoltaeloxuc yo' jech ta sloq'uesoxuc batel li' ta muc' ta lume, yo' jech ta xic'oxuc batel ta banomil bu albilic ono'ox ta x'ac'batic ti Abrahame, ti Isaaque, xchi'uc ti Jacobe. 25Jech o xal un, va'ano abaic, albeicun ta jamal, calal jech ta xc'ot ta pasel taje, tsots sc'oplal ta xavich'beicun loq'uel ti jbaquiltaque.”

26C'alal cham ti José ta Egiptoe, yich'oj xa ox lajuneb svacvinic (110) jabil ti xch'iel sc'opojele. Laj svolbeic ta muil poxil ti sbec'tale, laj stiq'uic ochel ta cajon.