Search form

Génesis 50:2

2Ts'acal to un, laj yalbe mantal ti jpoxtavanejetic ta xtunic ta stojole, ac'o yac'beic muil poxiletic yo' jech mu soc sbec'tal ti Israel ti ja' stote. Ja' jech laj yich' pasel xtoc.