Search form

Génesis 6:13

13xi laj yalbe ti Noee: “Laj xa jnop ti ta jtubbe sc'oplal scotol ti jnaclejetique, yu'un ja' ta scojic ti epajem vocol yu'un ti ilbajinele. Ja' yu'un un, ta jtsutses scotolic xchi'uc scotol ti c'usitic oy ta banomile.