Search form

Génesis 7

Tal ti nojel ta vo'e

1Ts'acal to un, ti Diose xi laj yalbe ti Noee: “Ta scotol ti jnaclejetic avi tana li'e, ja' no'ox vo'ot laj apas ti c'usi ta jc'ane. Ja' yu'un un, jmoj ochanic batel ta barco ti c'u avepalic ta nacleje. 2Ti lequil chon bolometique, tic'o ochel vuc-cot stot xchi'uc vuc-cot sme'. Yan ti bu ma'uc lequil chon bolometique, ja' no'ox xatic' ochel jcot stot, jcot sme'. 3Ti c'usi jujutos stalel ti mutetique, tic'o ochel vuc-cot stot xchi'uc vuc-cot sme' yo' jech mu xtub sts'unubalic ta banomil. 4Yu'un li' c'alal ta vucub (7) c'ac'ale, ta xcac' taluc vo' ti ta xjalij cha'vinic (40) c'ac'al xchi'uc cha'vinic (40) ac'ubal. Yu'un ta jtub ti c'usi cuxul ta banomil ti vu'un laj jmeltsane.” 5Ti Noee jech laj spas jech c'u cha'al albat yu'un ti Diose.

6C'alal noj ta vo' ti banomil yu'un ti nojel ta vo'e, yich'oj xa vaquib ciento (600) jabil ti Noee. 7Ti Noee och batel ta barco jmoj xchi'uc ti xnich'nabe, ti yajnile, ti yalibtaque yo' jech ta spoj sbaic yu'un ti nojel ta vo'e. 8Ti lequil ts'unbolal chon bolometique, ti ma'uc lequil ts'unbolal chon bolometique, ti c'usi ta xvile, ti c'usi xquilet ta xanave, 9jmoj ochic batel ta barco xchi'uc ti Noee. Och batel ta cha'cha'cot, jcot stot, jcot sme' jech c'u cha'al albat ono'ox yu'un ti Diose.

10Ta yucubal (7) c'ac'al un, lic mut'ijuc ta nojel ta vo' ti banomile. 11Ta yuclajunebal (17) c'ac'al yu'un ti xchibal ue, ja' o ts'aqui vaquib ciento (600) jabil xch'iel sc'opojel ti Noee. Ta yorail ti jech c'ac'al taje, ja' o lic t'omanuc talel yoctac ti nab oy ta olone, xchi'uc laj jamanuc talel sti'tac ti vinajel ti oy ta ac'ole.12Cha'vinic (40) c'ac'al xchi'uc cha'vinic (40) ac'ubal, laj yac' vo' ta banomil. 13Ta yorail ti jech c'ac'al taje, ja' o och batel ta barco ti Noee xchi'uc ti xnich'nabe, ja' ti Seme, ti Came, ti Jafete, xchi'uc ti yajnile, xchi'uc ti oxib yalibe. 14Yu'un jmoj ta x'ochic batel xchi'uc scotol ti jaytos sts'unubal te'tical chon bolometique, xchi'uc ti ts'unbolal chon bolometique, xchi'uc scotol chonetic ti xquilet ta xanave, xchi'uc ti mutetique. 15Scotol ti chon bolometique jmoj ochic batel ta barco xchi'uc ti Noee, ta cha'cha'cot. 16Jcot stot, jcot sme' ochic batel ti jujutos sts'unubalique jech c'u cha'al albat Noé yu'un ti Diose. Ts'acal to un, ti Diose laj smacbe sti' ti barcoe.

17Jalij cha'vinic (40) c'ac'al xchajet no'ox ti nojel ta vo' tale. C'alal noj muyel ti vo'e, jech ti barcoe lic xchech sba muyel ta banomil, xcajet xa batel ta vo'. 18Ti vo'e yantic no'ox ta nojel muyel. Jech ti barcoe xcajet muyel ec. 19Toj ech'em noj ti vo'e. Laj smut'ian comel ti toyol vitsetic ti oy ta banomile. 20C'alal laj xa smut'i comel ti vitsetique, muy to batel vucub (7) metro xtoc. 21Ja' jech c'ot ta tubel cham scotol ti jnaclejetic ta banomile. Chamic ec ti mutetique, ti ts'unbolal chon bolometique, ti te'tical chon bolometique, xchi'uc ti c'usitic xquilet ta xanav ta banomile. 22Scotol ti c'usitic ch'iem ta banomil ti ja' no'ox cuxulic ta xich'ic ti iq'ue, chamic. 23Ja' xa no'ox cuxul comic ti c'u yepal oyic ta barco xchi'uc ti Noee. Yu'un ti jlome, xi s'elan c'otic ta tsutsele: laj ti vinique, ti ts'unbolal chon bolometique, ti viletel mut ta vinajele, xchi'uc ti c'usitic xquilet ta xanavic ta banomile. 24Yu'un lajuneb xvaxacvinic (150) c'ac'al ti mut'ijem com ta vo' ti banomile.