Search form

Génesis 8

Ech' ti nojel ta vo'e

1Va'i un, ti Diose laj svules ta yo'nton ti c'usi yaloj ta stojol ti Noee, xchi'uc ta stojol scotol ti chon bolometic ti jmoj ochemic ta barcoe. Jech xtoc un, laj yac' taluc jumetel ic' ta banomil. Jech ti vo'e naca sta lic uluc yalel. 2Va'i un, lic macuc bu c'otemic ta t'omel yoc ti natil nabe. Mac xtoc butic xcopet no'ox ta xyal talel ta vinajel. Ch'ab xi xchajet ti vo'e. 3Naca sta lic yaluc batel ti vo'e. C'alal ech' xa ox lajuneb xvaxacvinic (150) c'ac'ale, ta xa xyal batel ti vo'e. 4Ta yuclajunebal (17) c'ac'al yu'un ti yucubal (7) ue, ti barcoe cajal c'ot ta jol vits Ararat sbie. 5Jech ti vo'e, yacal ta ulel batel. Ta sba c'ac'al yu'un ti slajunebal (10) ue, xvinaj xa ta q'uelel ti vitsetic bu toyole.

6C'alal ech' xa ox cha'vinic (40) c'ac'al xtoc une, ti Noee lic sjam sventanail ti barco laj smeltsane. 7Laj scolta batel jcot joj. Ja' no'ox un, ti joje xvilet o ta jujujot ta sa'el mi oy bu ta sta ti taquin banomile. 8C'alal colem xa ox loq'uel ti joje, jech ti Noee laj scolta batel jcot paloma yo' jech ta sna' mi taquij xa ti banomile. 9Ja' no'ox un, ti palomae sut talel ta barco une, yu'un mu'yuc laj sta ti bu xu' ta xluchie, yu'un noj to ta vo' ti banomile. Ja' yu'un un, ti Noee laj stsac ti palomae. Laj stic' ochel ta barco.

10Laj to smala yan vucub (7) c'ac'al ti Noee. Yan to velta laj scolta batel ti palomae. 11Ta xa x'och ac'ubal c'alal sut talel ti palomae. Xtuchoj talel ta ye uni juteb xtuch'ulil sni' olivo te'. Ti Noee, ja' to jech laj sna' ti yantic xa ta taquijel batel ti banomile. 12Laj to smala yan vucub c'ac'al. Yan to velta laj scolta batel ti palomae. Ja' no'ox un, mu'yuc xa sut talel ti palomae.

13Ti Noee yich'oj xa ox vaquib ciento xchi'uc jun (601) jabil xch'iel sc'opojel ti c'ot ta taquijel ti banomile. Va'i un, ta sliqueb c'ac'al yu'un ti sba ue, jech ti Noee ja' o lic sloq'uesbe yaxib ti barcoe. Laj yil taquijem xa ti banomile. 14C'alal sta xa ox ti vucub xcha'vinic (27) c'ac'al yu'un ti xchibal ue, lec xa taquin com ti banomile. 15Ja' yu'un un, ti Noee xi albat yu'un ti Diose: 16“Loc'anic xa ta barco xchi'uc ti avajnile, ti anich'nabe, ti avalibtaque. 17Loq'uesano talel xtoc scotol ti chon bolometic xi s'elan jmoj oyoxuc xchi'uque: ti mutetique, ti ts'unbolal chon bolometique, ti xquilet ta xanav ta banomile. Ac'o tanijicuc batel ta sbejel banomil yo' jech xc'uletic no'ox ta sbejel banomil.”

18Ja' yu'un un, ti Noee, ti yajnile, ti xnich'nabtaque, ti yalibtaque, loq'uic ta barco. 19Ja' jech xtoc loc' scotol ti ts'unbolal chon bolometique, ti te'tical chon bolometique, ti c'usi xquilet ta banomil ta xanavique, xchi'uc ti c'usitic ta xvilique. 20Ts'acal to un, ti Noee lic xchapan jun altar ta sventa yich'el ta muc' ti Diose. Laj stsac talel jujucot ta jujutos ti lequil chon bolometique xchi'uc ti mutetique. Laj xchic' ta matanal ta sventa yich'el ta muc' ti Diose. 21C'alal jun yutsil smuil c'ot ti matanal ta stojol ti Diose, xi laj yale: “J'ech'el xa, mu'yuc c'usi ta xcal ta soquesel ti banomil ta scoj smul ti vinique. Yu'un ta xch'iebal no'ox talel ti vinique, ja' no'ox ta snopilan ta spasel ti c'usi chopole. Ja' jech xtoc mi ja'uc xa ta jtubbe sts'unubal scotol ti chon bolometic jech c'u cha'al laj jpas avie.

22“Ti jech to oy ti banomile,

oy to ts'unubajel, oy to sc'ajel,

oy to siquilal, oy to xq'uixnal,

oy to yorail vo', oy to yorail q'uepelal,

lec xmal sacub ta x'ech' batel ti c'ac'ale.”