Search form

Levítico 10:14

14Ti xpechelul sti' yo'ntone xchi'uc ti sbec'tal yo' ti jmoj laj yich' ye'ilanel ti matanale, tsots sc'oplal tey ta xati'ic xchi'uc avalab anich'nab ti bu tuc'ulanbil leque. Yu'un taje, ja' c'ot ta apuculalic ti matanal laj yaq'uic ti israeletic ta sventa ti slajesobil o'ntonale.