Search form

Levítico 10:6

6Va'i un, ti Moisese xi laj yalbe ti Aarone xchi'uc ti xnich'nabe, ja'ic ti Eleazare xchi'uc ti Itamare:

—Mu me xapasic ti xch'ebuj ajolic yu'une, ti xach'i'ic xa ta jatel ac'u'ic ta yaq'uel ta ilel ti oyoxuc ta me'unale, naca mi xachamic ec, xu' me ta sloq'ues sc'ac'al yo'nton ti Dios ta stojol ti jteclume. Ja'uc no'ox ti avinquilelique xchi'uc scotol ti israeletique, oyicuc ta vul o'nton yu'un ta scoj ti laj stiles c'oc' ta sc'ac'al yo'nton ti Diose.