Search form

Levítico 11

Ti chon bolometic ti stac' tunel lajesele xchi'uc ti albil sc'oplal ti mu stac' tunel lajesele

(Dt 14.3-21)

1Ti Diose xi laj yalbe ya'i ti Moisés xchi'uc ti Aarone ti c'alal laj sc'opon talele:

2“Albo ya'i ti israeletique ti xi s'elan ma' ti stac' sti'ic ti chon bolometic ti cuxul ta banomile: 3ti xc'umlajet ta xjuch' ti sve'ele, ti cha'xol svoye. 4Ja'uc ti chon bolometic ti bu mu stac' sti'ique, xi s'elan jech c'u cha'al li'e, ac'o mi xc'umlajet ta xjuch' ti sve'ele, ti mu cha'xol ti svoye:

“Ti camelloe, manchuc mi xc'umlajet ta xjuch' ti sve'ele, yu'un ma'uc cha'xol ti svoye. C'otuc ta o'ntonal ti ja' jun chon bolom ti albil mu stac' ti'ele.

5“Ti cotome mu stac' ti'el, manchuc mi xc'umlajet ta xjuch' ti sve'el, yu'un ma'uc cha'xol ti svoye. C'otuc ta o'ntonal ti ja' jun chon bolom ti albil mu stac' ti'ele.

6“Ti te'tical t'ule mu stac' ti'el, manchuc mi xc'umlajet ta xjuch' ti sve'ele, yu'un ma'uc cha'xol ti svoye. C'otuc ta o'ntonal ti albil mu stac' ti'ele.

7“Ti chitome mu stac' ti'el, manchuc mi cha'xol ti svoye, yu'un mu'yuc xc'umlajet ta xjuch' sve'el. C'otuc ta o'ntonal ti albil mu stac' ti'ele.

8“Mu xati'beic sbec'tal ti chon bolometic taje. Mi ja'uc xapiquic ti bu chamemique. C'otuc ta o'ntonal ti ja' jun chon bolom ti albil mu stac' ti'ele.

9“Ja'uc ti ta vo' cuxulique, mi ta muc' ta nabe, mi ta uc'ume, c'ajomal no'ox xu' xati'ic ti mi oy xiq'ue, xchi'uc ti mi oy smic'ale. 10Yan ti mu'yuc ti xiq'ue, mi mu'yuc ti smic'ale, c'otuc ta o'ntonal ti ja' jun ti albil mu stac' ti'ele. Manchuc mi ch'iem ta muc' ta nab, mi ta uc'um, manchuc mi muc'tic, mi biq'uitic, yu'un co'ol sba. 11Mi jset'uc xati'beic ti sbec'tale, yu'un c'otuc ta o'ntonal ti albil mu stac' ti'ele, ti bajbil tenbiluc c'otuc avu'unic ti chamemic xae. 12Scotol ti cuxulic ta vo' ti mu'yuc ti xiq'ue, ti mu'yuc ti smic'ale, c'otuc ta o'ntonal ti albil mu stac' ti'ele.

13“Ti c'usitic oy sc'uc'umale, xi s'elan ma' ti mu stac' xati'ic ti tsotsuc sc'oplal ti bajbiluc c'otuc avu'unique: ti muc' ta xique, ti vacose, ti xical nabe, 14scotol ti mutal nab ti co'ol s'elan xique, xchi'uc scotol ti jti'oval mutetic ti cujajtic yeique, 15scotol ti c'usiuc no'ox jujutos jojetique, 16ti j'anilajel-mut ti ja' avestrus sbie, ti cux-cuxe, ti muc' ta sac ichine, ti jujutos xiquetique, c'otuc ta o'ntonal ti albil mu stac' ti'ele. 17Ma'uc no'ox taje, ti mutal bolome, ti jojal nabe, ti jti'-chon mute, 18ti muc' ta ic'al ichine, ti muc' ta sac jol mute, ti muc'tic xuleme, 19ti tsajal ichine, scotol ti ep ta tos sac ichinetique, ti jti'us mute, ti sots'e, c'otuc ta o'ntonal ti albil mu stac' ti'ele.

20“Scotol ti c'usitic bic'tal chonetic ti ta xvile xchi'uc ti ta xanave, c'otuc ta o'ntonal ti albil mu stac' ti'ele. 21Oy bu stac' xati'ic xtoc un, ac'o mi ta xvil, xchi'uc mi ta xanave, ti syoboj yacan ta xbit ta banomile. 22Taje, xi s'elan xcholet ti stac' xati'ique: scotol ti jaylajun-tos c'ulube, ti muc'tic c'ulube, ti xchile, ti xc'ajbene. 23Ja'uc ti yan bic'tal chonetic ti ta xvile xchi'uc ti sna' xanavique, c'otuc ta o'ntonal ti albil mu stac' ti'ele.

24“Ti bu xu' ta xasoquesoxuque, xi s'elan jech c'u cha'al li'e:

“Buch'uuc no'ox ta spic ti chamem chonetic taje, ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti staoj svocol ta soquesel sba xchi'uque.

25“Buch'uuc no'ox ta xchech loq'uel jtosuc ti chamem chonetic taje, ac'o xchuc' ti sc'u'e, yu'un ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti staoj svocol ta soquesel sba xchi'uque.

26“Scotol chon bolometic ti oy svoy ti mi ma'uc cha'xole, ti ma'uc xc'umlajet ta xjuch' ti sve'ele, c'otuc ta o'ntonal ti ma'uc leque. Ti buch'u ta spique ta sta svocol ta soquesel sba xchi'uc.

27“C'usiuc no'ox chon bolomalil ti chanib yacan xcotcun ta xanave, c'otuc ta o'ntonal ti albil mu stac' ti'ele. Buch'uuc no'ox ta spic jtosuc ti chamem chon taje, ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti staoj svocol ta soquesel sba xchi'uque. 28Ja' jech xtoc ti buch'u ta xchech loq'uel jtosuc ti chamem chon taje, ac'o xchuc' lec ti sc'u'e, yu'un ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti staoj svocol ta soquesel sbae. Ja' yu'un un, c'otuc ta o'ntonal ti mu lecuc ti chonetic taje.

29“Ti chonetic ti xnulet ta xanav ta banomil ti ma'uc leque, c'otuc ta o'ntonal ti xi s'elan albil sc'oplal ti mu stac' ti'ele: ti sa'bene, ti ch'oe, scotol ti quiletel chonetique, 30ti t'ub chone, ti ayine, ti muc' ta chonetic ti co'ol s'elan ocotse, ti ocotsetique, ti jch'ix-chiquine.

31“Ti ta yepal chonetic ti cuxul ta banomil taje, c'otuc ta o'ntonal ti ma'uc lequil chonetique. Buch'uuc no'ox ta spic jtosuc ti chamem chonetic taje, yu'un ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti staoj svocol ta soquesel sba xchi'uque.

32“Ja' jech xtoc c'usiuc no'ox ti cajal ta xc'ot ta sba jtosuc ti chamem chon taje, yu'un xcuchojbe ta xc'ot ti sbolile. Yu'un c'usiuc no'ox ti cajal ta xc'ot ta sbae, mi ta te', mi ta c'u'il, mi ja' ti c'usi meltsanbil ta nucule, mi ta coxtal, mi ta abtejebal, ac'o yich' ts'ajel ta vo', yu'un ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile. Ts'acal to un, lec xa ta xcom.

33“C'usiuc no'ox jtosucal ti chamem ti ts'ajal ta xc'ot ta binal lume, yu'un scotol ti c'usi tiq'uil ta yute, ta xcuchinbe ti sbolile. Jech ti lumal bine, ac'o yich' voq'uel ta j'ech'el. 34Mi xch'it ya'lel ti bin ta ve'liletique, ta xcuchinbe ti sbolile, xchi'uc xtoc ti c'usiuc no'ox stac' uch'el ti oy ta bine, ta xcuchinbe ti sbolile. 35Scotol ti c'usiuc no'ox cajal ta xc'ot ta sba jtosuc ti chamem chonetic taje, ta xcuchinbe ti sbolile, manchuc mi ja' jun ta'ajesobil pan, mi biq'uit ta'ajesobil pan, ac'o yich' lilinel. C'otuc ta o'ntonal ti albil mu xa stac' tunesele.

36“Ac'o mi jech un, yan ti sat vo'e, mi ja' ti joc' ti bu ta xich' lupel ti vo'e, staoj yav ti lec oye. Ja'uc ti buch'u ta spic ti chamem chonetic taje, ta sta svocol ta soquesel sba xchi'uc.

37“Mi oy jtosuc ti chamem chon taje ti ta xbaj ta sba ts'unubil ti ta xich' ts'unele, jech ti ts'unubile staoj yav lec oy. 38Yan ti mi xbaj jcotuc ti chamem chon ta sba ti ts'unubil ti ts'ajbil ta vo'e, c'otuc ta o'ntonal ti mu'yuc xa slequile.

39“Yan ti mi oy bu ta xc'ot ta pasel ti ta xcham jtosuc ti chon bolom ti ja' sc'oplal jtunel jlajesele, jech ti buch'u ta spic ti chamem chon taje, ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti staoj svocol ta soquesel sba xchi'uque. 40Ti buch'u ta sti'be sbec'tal ti chamem chon taje, tsots sc'oplal ac'o xchuc' sc'u', yu'un ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti staoj svocol ta soquesel sba xchi'uque. Ti buch'u ta xchech loq'uel ti chamem chon taje, tsots sc'oplal ac'o xchuc' ti sc'u'e, yu'un ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti staoj svocol ta soquesel sba xchi'uque.

41“Tsots sc'oplal ti mu me xati'ic jtosuc ti chonetic ti xquilet ta xanav ta banomile, yu'un ja' chonetic ti albil sc'oplal ti mu stac' ti'ele.

42“Scotol ti chonetic ti xquilet ta xanav ta banomile, tsots sc'oplal ti mu xati'ic jtosuque, ac'o mi xjochet xch'ut ta xanav, mi ta yacan, yu'un ja' chonetic ti albil sc'oplal ti mu stac' ti'ele. 43Mu xavac'be aba avocolic ta soquesel abaic ta scoj yu'un jtosuc ti chon ti xjochet ta xanave. 44Yu'un vu'un ti Ajvalilune, ti Dios avu'unique, tsots sc'oplal ti oyuc ach'ulelic ta stuc'ulanel abaique, yu'un Ch'ul Diosun. Mu xavac'be aba avocolic ta soquesel abaic ta scoj jtosuc ti chonetic ti xjochet ta banomil ta xanave. 45Yu'un vu'un ti Ajvalilune ti laj yac' loc'anic talel ta Egiptoe yo' jech ta xic'ot ta Dios avu'unic. Ja' yu'un un, tsots sc'oplal ti oyuc ach'ulelic ta stuc'ulanel abaique, yu'un Ch'ul Diosun.”

46Taje, ja' jech ti bijubtasel ta sventa sc'oplal ti chon bolometique, ti c'usitic oy sc'uc'umale, xchi'uc sc'oplal xtoc scotol ti c'usi cuxule, xchi'uc ti ta xanav ta vo'e, xchi'uc sc'oplal xtoc scotol ti chonetic ti xquilet ta xanav ta banomile, 47yo' jech ta xana'ic st'ujel ti bu mu xac'boxuc avocolique, xchi'uc ti bu xu' ta xac'boxuc avocolique, xchi'uc ti bu jtosucal ti chon bolometic ti stac' ti'ele, xchi'uc ti bu albil mu stac' ti'ele.