Search form

Levítico 11:11

11Mi jset'uc xati'beic ti sbec'tale, yu'un c'otuc ta o'ntonal ti albil mu stac' ti'ele, ti bajbil tenbiluc c'otuc avu'unic ti chamemic xae.