Search form

Levítico 11:4

4Ja'uc ti chon bolometic ti bu mu stac' sti'ique, xi s'elan jech c'u cha'al li'e, ac'o mi xc'umlajet ta xjuch' ti sve'ele, ti mu cha'xol ti svoye:

“Ti camelloe, manchuc mi xc'umlajet ta xjuch' ti sve'ele, yu'un ma'uc cha'xol ti svoye. C'otuc ta o'ntonal ti ja' jun chon bolom ti albil mu stac' ti'ele.