Search form

Levítico 13:2

2“C'alal ta xvinaj mi oy buch'u situneb ti sbec'tale, ti oy c'usi ta xt'om talele, ti oy c'usi le'bajtic ta xch'i talel ta snuculile, ti co'ol s'elan syayijemal ti c'a'emale, ac'o yiq'uic batel ta stojol ti pale Aarone. Mi mo'oje, ac'o yiq'uic batel ta stojolal junuc snitilul ti ja' paleetique.