Search form

Levítico 13:3

3Jech ti palee, ac'o stuc'ulan lec ti syayijemal ti oy ta snuculile. Mi sacuneb xa stsotsil ti bu yayijeme, xchi'uc mi xch'enbujem yalel ti syayijemal ta sba ti snuculile, ta jbel sc'oplal unbi, ja' xa ti c'a'emale. Va'i un, ti laj xa yojtiquinbe lec xchamel ti buch'ue, ti palee jamal ta xal ti mu xa stac' nopele.