Search form

Levítico 13:34

34C'alal ech' ti vucub c'ac'al une, ta xcha'tuc'ulan lec ti yayijemale. Mi mu'yuc tanijem ti salile, mi mu'yuc yantic xac' ti xch'enale, jech ti palee jamal ta xal ti lec xa ti buch'u ip ta xa'ie. Va'i un, ta xchuc' lec ti sc'u'e, ja' ti lec xa oye.