Search form

Levítico 13:37

37Yan ti mi ta xil ti mu'yuc ta xtanij batel ti salile, ti ic' xa ti stsotsil ta xpul talele, yu'un col xa ti salile. Ti buch'u taje lec xa oy. Jech ti palee jamal ta xal ti lec xa oy ti buch'u taje.