Search form

Levítico 14:11

11Ti pale ti ja' ta sliques ti poquel tusele, ta xic' batel ti buch'u ta xich' poquel tusele, xchi'uc ti c'usitic oy yu'un ta stojol Dios ti ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu nupel ta bee.