Search form

Levítico 15

Bijubtasel ta sventa ti c'usiuc no'ox vocolil staoj ti vinique

1Ti Diose xi laj yalbe ti Moisese xchi'uc ti Aarón ti c'alal laj sc'opon talele:

2“Xi xcholet xavalbe ya'i ti israeletic jech c'u cha'al li'e: C'alal mi oy jun vinic ta xich' svocol ta scoj ti oy c'usi ta xjelav yu'une, jech ti oy c'usi ta xjelave, ma'uc slequil. 3Yu'un ti oy c'usi xjelav yu'un ti vinique, ja' svocol o, mi mo'oje, ac'o mi ta xmac ti oy c'usi ta xjelav yu'une, yu'un ono'ox mu'yuc slequil.

4“Yu'un ti buyuc no'ox ta xpuch'an sba ti vinic taje, ti ta xjelav yu'un xtoc ti c'usi oy svocol xchi'uque, c'otuc ta o'ntonal ti xcuchinojbe ta xc'ot ti sbolile.

“C'usiuc no'ox ti ta xchotlebine, c'otuc ta o'ntonal ti xcuchinojbe ta xc'ot ti sbolile.

5“Ti buch'uuc no'ox ta stsac ti c'usiticuc ti bu laj xpuch'an sba ti vinic taje, tsots sc'oplal ac'o xchuc' ti c'u'ile, ac'o spoc sba ta vo'. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

6“Buch'uuc no'ox ta stsac ta xchotlebinel ti bu choti ti vinique, tsots sc'oplal ac'o xchuc' ti sc'u'e, ac'o spoc sba ta vo'. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

7“Buch'uuc no'ox ti ta xnopaj ta sts'el ti buch'u ta xich' svocol yu'un ti c'usi xjelav yu'une, tsots sc'oplal ac'o xchuc' ti sc'u'e, ac'o spoc sba ta vo'. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

8“Ti buch'u ta xich' svocol yu'un ti c'usi ta xjelave, mi tubaj batel ta sts'el ti buch'u leque, tsots sc'oplal ac'o xchuc' ti sc'u'e, ac'o spoc sba ta vo'. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

9“C'usiuc no'ox siyail yu'un ca' ti ta stunes ti buch'u ta xich' svocol yu'un ti c'usi ta xjelave, c'otuc ta o'ntonal ti xcuchojbe ta xc'ot ti sbolile.

10“Buch'uuc no'ox ti ta spic ti bu choti ti buch'u ta xich' svocol yu'un ti c'usi ta xjelave, c'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

“Buch'uuc no'ox ti ta xchech jtosuc ti c'usi taje, tsots sc'oplal ac'o xchuc' sc'u', ac'o spoc sba ta vo'. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

11“Buch'uuc no'ox ti nabal ta xc'ot ta sts'el ti buch'u ta xich' svocol yu'un ti c'usi xjelave, ti mi mu'yuc spocoj ti sc'obe, tsots sc'oplal ac'o xchuc' ti sc'u'e, ac'o spoc sba ta vo'. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

12“Mi ta spic lumal bin ti buch'u ta xich' svocol yu'un ti c'usi ta xjelave, tsots sc'oplal ac'o yich' voq'uel ti lumal bine. Ja'uc ti c'usi meltsanbil ta te'e, tsots sc'oplal ac'o yich' poquel.

13“Mi ta xlic lecubuc ti vinic ti buch'u ta xich' svocol yu'un ti c'usi ta xjelave, ac'o xchap batel vucub c'ac'al sventa ti spoquel stusele. Ta xchuc' lec ti sc'u'e, ac'o spoc sba ta vo' ti pulbil talel ta sat vo'e. Va'i unbi, ja' to jech pocbil tusbil ta xc'ot. 14Ta xvaxaquibal c'ac'al un, ac'o stsac talel cha'cotuc tórtola, mi cha'cotuc ch'iom paloma. Ta xbat ta sti' ochebal Axibalna ti bu nupel ta bee yo' jech ta xac'be ti pale ti ta xc'ot ta stojol ti Diose. 15Va'i un, ti palee ta xac'be yich' svocol jcotuc ta scoj ti mulile. Ja'uc ti jcote, ta xich' chiq'uel. Ta sliques yabtel ta spoquel stusel ta stojol Dios ta sventa ti vinic ti buch'u ta xich' svocol yu'un ti c'usi ta xjelave.

16“C'alal oy jun vinic ti ta xjelav yu'un ti yipe, ac'o spoc sba ta vo' sjunul. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

17“C'usiuc no'ox c'u'ilal, mi nucul ti ta xc'ot ta sba ti ipile, tsots sc'oplal ac'o yich' chuq'uel poquel ta vo'. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

18“Mi laj sta sbaic ta xchi'inel ti jun vinic xchi'uc ti jun antse, ti xchibalique, tsots sc'oplal ac'o spoc sbaic ta vo'. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

Bijubtasel ta sventa ti c'usiuc no'ox vocolil staoj ti antse

19“C'alal oy jun ants ti stalel ono'ox ta xil ti xchamele, c'otuc ta o'ntonal ti ja' to ta xch'ay sbolil mi ech' batel ti vucub c'ac'al yu'une.

“Scotol ti c'usitic ta sbonane, c'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

20“Scotol ti c'usi ta xatinan yu'un ta xpuch'leb ti c'alal yorail ta xil ti xchamele, c'otuc ta o'ntonal ti xcuchojbe ta xc'ot ti sbolile.

“C'usiuc no'ox ti ta xchotlebine, c'otuc ta o'ntonal ti xcuchojbe ta xc'ot ti sbolile.

21“Buch'uuc no'ox ta spic c'usiuc jtosucal ti bu puch'ie, tsots sc'oplal ac'o xchuc' ti sc'u'e, ac'o spoc sbaic ta vo'. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

22“Buch'uuc no'ox ta spic jtosuc ti bu chotie, tsots sc'oplal ac'o xchuc' ti sc'u'e, ac'o spoc sba ta vo'. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile. 23Mi ja' ta spiquic jtosuc ti bu puch'ule, mi ja' ti bu chotie, c'otuc ta o'ntonal ti smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

24“Mi oy bu chi'inat ta vayel yu'un vinic ti antse, ta spuc batel ti sbolile. C'otuc ta o'ntonal ti ja' to ta xch'ay sbolil mi ech' ti yucubal c'ac'ale, xchi'uc xtoc ti bu puch'iique.

25“Mi oy bu ta xc'ot ta pasel jun ants ti ta xil u ti c'alal ma'uc to yorail ta xil jech c'u cha'al ta xil ono'ox ti ue, ti ep xa c'ac'al xbelbun ti ya'lele, ti jalic ta j'ech'ele, c'otuc ta o'ntonal ti ma'uc slequil ti jech jal xbelbun ti xchamel ti co'ol sba xchi'uc jech c'u cha'al yorail ta xil ti ue.

26“Ti buyuc no'ox ta xvay ti antse, ti c'usiuc no'ox jtosuc ta xchotlebin ti c'u sjalil ta xil ti xchamele, c'otuc ta o'ntonal ti xcuchojbe ta xc'ot ti sbolile, yu'un co'ol sba sc'oplal jech c'u cha'al yorail ta xil ti ue.

27“Buch'uuc no'ox ta spic jtosuc ti va'i s'elan taje, c'otuc ta o'ntonal ti xcuchojbe ta xc'ot ti sbolile. Tsots sc'oplal ac'o xchuc' ti sc'u'e, ac'o spoc sba ta vo'. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.

28“C'alal mi mac ti jech xbelbun ti ya'lele, ac'o yich' chapal batel vucub c'ac'al, jech lecuneb ta xc'ot. 29Ta xvaxaquibal c'ac'al un, ac'o yich' talel cha'cotuc tórtola, mi mo'oje, cha'cotuc ch'iom paloma. Ac'o yac'be ti pale ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu nupel ta bee. 30Jech ti palee ta xac'be yich' svocol jcotuc ta scoj ti mulile. Ja'uc ti jcote, ta xich' chiq'uel. Ja' jech ta sliques yabtel ti pale ta stojol ti Dios ta sventa spoquel stusel ti ants taje, ta scoj ti laj sta svocol ti xbelbun ti ya'lele. 31Ti jech taje, ja' jech mu xu' ta xnopajic talel ti israeletic ti c'alal oy svocolic yu'un ti xchamelique yo' jech mu xchamic ti ta soquesicun ti jech nacalun ta stojolique.”

32Taje, ja' bijubtasel ta sventa ti buch'u ta xich' svocol yu'un ti c'usi ta xjelav yu'une, xchi'uc ti buch'u ta xmal ti yipe, ti mu'yuc slequilic ti c'alal jech oyique. 33Ma'uc no'ox taje, yu'un ja' jech sc'oplal ti antsetic ti ta xil ti xchamelique. Ti ta alel xcaltique, ja' sc'oplal scotol ti buch'u ta xich' svocol yu'un ti c'usi ta xjelave, ti xbelbune, mi vinic, mi ants, xchi'uc ti viniquetic ti ta xchi'inic ta vayel ti jun ants ti c'alal yorail ta xil ti xchamele.