Search form

Levítico 15:20

20“Scotol ti c'usi ta xatinan yu'un ta xpuch'leb ti c'alal yorail ta xil ti xchamele, c'otuc ta o'ntonal ti xcuchojbe ta xc'ot ti sbolile.

“C'usiuc no'ox ti ta xchotlebine, c'otuc ta o'ntonal ti xcuchojbe ta xc'ot ti sbolile.