Search form

Levítico 15:25

25“Mi oy bu ta xc'ot ta pasel jun ants ti ta xil u ti c'alal ma'uc to yorail ta xil jech c'u cha'al ta xil ono'ox ti ue, ti ep xa c'ac'al xbelbun ti ya'lele, ti jalic ta j'ech'ele, c'otuc ta o'ntonal ti ma'uc slequil ti jech jal xbelbun ti xchamel ti co'ol sba xchi'uc jech c'u cha'al yorail ta xil ti ue.