Search form

Levítico 16:24

24Ti bu ono'ox oy ti ta Bats'i Cuxul Ch'ul Cuartoe, ta spoc sba ta vo'. Mi laj taj une, ta xlic slap ti sc'u'e. Ta xloc' talel un yo' jech ta xchic' ti c'usi ta xac' ta sventa ti stuque, xchi'uc ti c'usi tsots sc'oplal ta xaq'uic ta chiq'uel ti jteclume. Ja' to jech ta stabe talel ti ch'aybil ta xc'ot ti smul stuque xchi'uc smul ti jteclume.