Search form

Levítico 16:27

27“Ti ch'iom tot vacaxe xchi'uc ti tentsun ti laj yich' svocolic ta scoj ti mulile, ti laj yich' ich'bel batel xch'ich'el xtoc ta Bats'i Cuxul Ch'ul Cuarto yo' jech ta xich' tael ti ch'aybil ta xc'ot yu'un ti muliletique, ta xich' ich'el batel ta loq'uebaltic sti' jteclum. Ja'uc ti sbec'tale, ti snuculile, xchi'uc ti c'usitic tenbil ta xbate, ta xich' chiq'uel.