Search form

Levítico 17

Jun no'ox ti Axibalna ti bu nupel ta bee

1Ti Diose xi laj yalbe ti Moisés ti c'alal laj sc'opon talele:

2“Xi xavalbe ya'i ti Aarón xchi'uc ti xnich'nabe, xchi'uc scotol ti israeletique, ti xi xcholet laj yac' talel mantal ti Diose:

3“Buch'uuc no'ox ti israeletic mi ta smil jcotuc tot vacax, mi jcotuc chij, mi jcotuc tentsun, ti c'otem ta sventa matanal ti buyuc no'ox ta smile, 4mi mu'yuc laj yich' talel ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu nupel ta bee yo' jech ta xaq'ue, oy smul ti jeche' no'ox ta smal ti ch'ich'e. Ma'uc no'ox taj une, tenbil ta xloc' ta stojol ti xchi'iltaque. 5Taje, ja' sc'oplal ti israeletic ti buch'utic laj xa smilic ti chon bolometic buyuc no'ox ta osiltic ti yalojic ta xc'ot ta smoton ti Diose. Avi le'e, ac'o yiq'uic batel ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu nupel ta bee yo' jech ta xich' ti pale ti ta xac'be yich' svocol ta sventa ti lajesobil o'ntonale. 6Ti palee ta svij ti ch'ich' ta joyob stsectac yaltar ti Diose, ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu nupel ta bee. Ta xchic' ti xepu' ti jun yutsil smuil ta xc'ot ta stojol ti Diose. 7Mi ja'uc xa ta j'ech'el ti ta xac'beic yich' svocol xchon sbolom ta sventa smoton ti jti'oval pucuje, ti laj to ox snijan xchiman sba ta stojole, ti ja' ta scoj ti c'otic ta soquele. Taje, c'ot ta atojolic ta jbel c'usi tsots albil xchi'uc ti avalab anich'nabique.

8“Albo ya'iic xtoc, buch'uuc no'ox ti israeletique, mi jyanlumetic ti nacal ta atojolique, ti ta xac' ti c'usi ta xich' chiq'uele, mi oy c'usi yan ti ta xac'be yich' svocole, 9ti mi mu'yuc ta xiq'uic batel ta sti' ti ochebal Axibalna ti bu nupel ta bee, ti ta xac'beic yich' ti Diose, tenbil ta xloc' yu'un ti steclumale.

Jbel sc'oplal ti mu xu' xich' lajesel ti ch'ich'e

10“Ta jcontrain scotol ti israeletique, mi ja' ti jyanlum ti nacal ta atojolique, ti c'uc no'ox s'elan ta stun ta slajes ti ch'ich'e. Ta jten loq'uel ti ta ateclumalique. 11Yu'un scotol ti c'usitic xvic'lajet ti sate, ja' cuxulic yu'un ti xch'ich'elic ti oy ta sbec'talique. Laj cac' ti c'ot ta jtunel ta atojolic ti ch'ich'e yo' jech ta xtun ta altar. Yu'un ja' ta sventa ti ch'ich'e, c'ot ta jpojvanej avu'unic yu'un ti ach'iel ac'opojelique. Ja' yu'un un, ti ch'ich'e, c'ot ta spojel ti ach'iel ac'opojelique.

12“Ti jech taj une, xichi ta xcalbe ya'i ti israeletique: Mi junuc ti vo'oxuque, mi junuc ti jyanlumetic ti nacal ta atojolique, j'ech'el mi ja'uc xu' ta stun ta slajes ti ch'ich'e. 13Buch'uuc no'ox ti israeletique, mi jyanlumetic ti nacal ta atojolique, ti ta sta ta nutsel ti c'usiuc no'ox chon bolomal ta te'tique, mi ja' jcotuc mut ti stac' ti'ele, ac'o sts'ujesbe comel ta banomil xch'ich'el ti c'usi laj sta ta tsaquele, ac'o smut'i comel ta lum. 14Yu'un ti ch'ich'e, ja' xcuxlejal scotol ti c'usi xvic'lajet sate. Jech o xal un, laj calboxuc ava'iic ti mu xu' xatun xalajesic ti ch'ich'e. Yu'un ti buch'uuc no'ox ta stun ta slajes ti ch'ich'e, tenbil ta xloc'.

15“Buch'uuc no'ox ti israeletique, mi jyanlum ti ta sti'be sbec'tal ti c'usiuc no'ox chon bolomal ti chameme, mi ja' ti lilinbil ta ti'el yu'un jun jti'oval te'tical chone, tsots sc'oplal ac'o xchuc' ti sc'u'e, ac'o spoc sba ta vo'. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile. Ts'acal to un, tusbil pocbil ta xc'ot. 16Yan ti mi mu xchuc' ti sc'u'e, mi mu spoc sba ta vo'e, cajal ta xc'ot ta sba ti smule.”