Search form

Levítico 18:28

28Yu'un ma'uc me xataic o tenel loq'uel yu'un ti lume ta scoj ti xi'bal sba xch'amaj ti achopolalique jech c'u cha'al tenatic loq'uel ti ba'yel jnaclejetic ta lum ti c'alal mu'yuc to ox ta xavulic ta nacleje.