Search form

Levítico 19:15

15“Ti c'alal xi s'elan ta xaval ti buch'u ta xachapbe sc'oplale, mu xapas xajoybin ti c'ope: Mu xapoj ti buch'u mu xu' yu'un ta spoj sbae. Mi ja'uc xapacbe sc'oplal ti buch'u xi'bile. Ja' me tamo ta spasel ti lequil chapel ti c'alal ta xachapanvane.