Search form

Levítico 20:9

9“Buch'uuc no'ox ta sbis ta cotol chaval ti stote, mi ja' ti sme'e, oy sc'oplal ti ac'o yich' milele. Yu'un ti jech laj sbis ta cotol chaval ti stote, mi ja' ti sme'e, scoj stuc ti jech ta xchame.