Search form

Levítico 22:14

14“Mi oy buch'u mu yaleluc laj spas ti laj slajes ti c'usi ts'uiltasbile, tsots sc'oplal ta xq'uextabe sutel ti pale ti c'u yepal laj stun laj slajese, xchi'uc ta to xac' jbus ta vo'ch'ac.