Search form

Levítico 23:31

31“Mi jtosuc abtel ta xapasic. Taje, yu'un ta xc'ot ta jbel c'usi tsots albil ti na'bil ta xcom ta stojolic ti totil me'iletique, xchi'uc ti alab nich'nabiletic ti buyuc no'ox nacaloxuque.