Search form

Levítico 23:37

37“Yu'un ti jech c'ac'aletic taje, ja' jun c'ac'al ti tsots sc'oplaltac c'otem ta sventa ti Diose, ti jamal ta xavalic ti ja' jun ch'ul tsobleje. Ta xavich'ic talel ta stojol Dios ti chic'bil matanaletique, ti c'usitic yan chic'bil ta xich'e, ti chic'bil matanal sat ts'unubile, ti c'usi ta xich' svocole, xchi'uc ti matanal vinoe, ja' ti c'u s'elan ta xc'ot ti sc'ac'alil jujutose.