Search form

Levítico 23:41

41Ti yucubal u ti ta x'ech' ti jujun jabile, ta xapasic jun q'uin ti vucub c'ac'al sjalil ta sventa yich'el ta muc' ti Diose. Taje, ta xc'ot ta jbel ti c'usi tsots albil ti na'bil ta xcom ta stojol ti totil me'iletique xchi'uc ti alab nich'nabiletique.