Search form

Levítico 23:44

44Ti jech taje, ja' jech xcholet laj yal ti Moisés ta stojol ti israeletic ti bu tsots sc'oplal ti c'ac'aletic ti sc'an pasel ta stojol ti Diose.