Search form

Levítico 25:36

36Mu'yuc c'usi xapojbe. Mi ja'uc xavac'be stoj sjol ti c'usi ta xch'amune. Ja' me ac'o ta q'uelel ti axi'taoj ti Diose. Chi'ino ta naclej ti avinquilele.