Search form

Levítico 26

Ta sva'an sba Dios ta stojolic ti buch'u sna' snijan xchiman sbaique

(Dt 7.12-24; 28.1-14)

1“Mu'yuc c'usi xameltsanic avajdiosic. Mi ja'uc xaloc'taic loc'obbailetic. Mi ja'uc xava'anic ta alumalic ti ta xabis ta ch'ul tonetique, xchi'uc mi oy c'usi ta xaloc'taic ta tonetique. Mu stac' xaquejan abaic ta yich'el ta muc'. Yu'un vu'un ti Ajvalil Diosun avu'unique. 2Ich'ic ta muc' ti sc'ac'alil cuxob o'ntonale. Biq'uit xavac' abaic yu'un ti jch'ulnae. Yu'un vu'un ti Ajvalilune.

3“Mi nabaloxuc ta spasel ti oy c'usi jbel tsots sc'oplal albile, xchi'uc ti ta xc'ot ta pasel avu'unic ti jmantaltaque, xchi'uc ti ta xachanic ta spasele, 4va'i unbi, ta xcac' taluc vo' ti c'uc no'ox orae. Jech ti banomile xchi'uc ti te'etic ti stac' lo'bel sat ti oy ta osile, lec ta satin. 5Oy trigo avu'unic ti c'alal ta xyijub sat ti uvae. Oy to uva avu'unic xtoc ti c'alal ta xlic ts'unubajanic yan veltae. Yu'un oy lec yip xchi'uc ta xnoj lec ach'utic yu'un ti pan ta xave'ique. Ta xac'upinic lec ti lamajem ti jteclume. 6Ta xc'ot ta pasel cu'un ti lamajem ti jteclume. Mi ja'uc xasiblajetic ta xi'el ti c'alal ta xavayique. Yu'un ta jchabi ti jteclume yo' jech mu xvul ta loq'uel ti te'tical jti'oval chonetique, xchi'uc ti letoe. 7Ta xjatav avu'unic ti avajcontraique. Jech ti stuquique, ta xlajic ta milel ta espada avu'unic. 8Ta vo'oboxuc (5) no'ox, ta xjatav avu'unic vo'vinic (100) ta vo'. Ti vo'vinicoxuc (100) ta vo'e, ta xjatav avu'unic lajunmil (10,000) ta vo'. Ta xlajic ta milel ta espada avu'unic ti avajcontraique. 9Lec ta xquiloxuc ta jba ta jsat. Ta xa'epajic ta ch'iel cu'un ta j'ech'el, staoj yav ti jtrate ta atojolique. 10Ti le' xa tsobbil talel avu'unic ti trigoe, ja' to ta xave'ic ti mu xavilbeic ti stsutsebe, ta xach'aquic loq'uel yo' ta xatiq'uic ochel ti ach' trigo ta yavile.

11“Yu'un ta xajchi'inoxuc ta naclej, mi ja'uc xajtenoxuc. 12Yu'un tey ono'ox ta xajchi'inoxuc ta xanobal ti vu'un ti Diosun avu'unique, ti vo'oxuc ti calab jnich'naboxuque. 13Yu'un vu'un ti Ajvalil Diosun avu'unique, laj jloq'uesoxuc talel ta Egipto yo' jech mu teyuc no'ox mosovinbiloxuc yu'unic. Yu'un vu'un laj jlilin ti chuculoxuc yu'un ti avocolique. Yu'un vu'un laj jpas ti cajal toyol aba asatic ta xaxanavique.

Sbijubtaselic ti buch'utic toyobbaique

(Dt 28.15-68)

14“Yan ti mi mu xach'unique, mi mu xachanic ta spasel scotol ti jmantaltac caloje, 15ti mu tsotsuc sc'oplal ta xava'iique, ti ja' no'ox ta xabajic ti c'usi oy jbel tsots albil sc'oplale xchi'uc ti nopbil cu'une, ti mu xc'ot ta pasel junuc ti jmantaltaque, ti mu xavaq'uic ta venta ti jtratee, 16ja' jechun ec unbi, xi s'elan ta jpas ta atojolic jech c'u cha'al li'e: Ta xcac'boxuc ava'iic ti sibtasele, ti jmilvanej sic c'oq'ue, ti ta xva'i ac'ac'alique, ti satilale, ti lubul pich'il ti abec'talique. Mi ja'uc oy c'usi bal o ti ta xats'unubajique, yu'un ja' ta sve' avajcontraic ti ats'unubique. 17Yu'un ta xijoybij ta avajcontraic. Tsalbil ta xac'otic yu'un ti avajcontraique. Yu'un tsalbil ta xac'otic yu'un ti buch'u xti'et sjol ta atojolique. Ta jech no'ox yepal xabitetic ta jatobal ac'o mi mu'yuc buch'u ta xasnutsoxuc.

18“Yan ti mi mu xavich' o avo'ntonic yu'un ti va'i s'elan taje, x'ech' to vucub velta yipal ti avocolic ta jtsitsoxuc yu'un ti amulique. 19Ti ven atoyobbailique, ta xcotes ta be. Ta xc'ot ta pasel cu'un ti mu xcac' taluc vo' ta vinajele. Mu'yuc xa ta xch'i ti ts'unubiletic yu'un ti banomile. 20Ta jeche' no'ox ta xapich' avoc ac'obic ta slubtsanel abaic. Yu'un ti banomile mu'yuc c'usi ta xac' jset'uc. Mi ja'uc ta xac' sat ti te'etic ti oy ta osile.

21“Mi staoj no'ox yav ta xasoquesbeicun ti co'ntone, ti toyobbaoxuc ta j'ech'ele, x'ech' to me vucub velta yipal ta jtsitsoxuc yu'un ti avocolic jech c'u cha'al oy ti amulique. 22Ta xcac' taluc ta atojolic te'tical jti'oval chonetic ti ch'abal junuc anich'nabic ta xictaboxuc comel ta scoj ti ta sbal ta ti'ele. Ta sbal ta ti'el scotol ti achon abolomique. Ta xajutebajic batel ja' to ti c'uxi sts'ijlajan ta xcom ti be avu'unique.

23“Mi mu xatuq'uibic yu'un ti jech ta xc'ot ta atojolic scotol taje, ti staoj yav ti atoyobbailic ta jtojole, 24jech ti vu'un eque, ta soc co'nton avu'unic, x'ech' to vucub velta ta xcac'boxuc tsitsel yu'un ti amulique. 25Ta xc'ot ta pasel cu'un ti ta xcac'oxuc ta milel ta junuc espada, spacol sutel ti mu xc'ot ta pasel avu'unic ti jtratee. Xabitetic batel ta anil, xba anac' abaic ta ateclumalic. Ja' no'ox un, ta xcac' taluc chameletic. Ta xa'ochic ta c'abal yu'un ti avajcontraique.

26“C'alal ta jtubbe sc'oplal ti ave'el avuch'omique, lajunvo' antsetic ta sta'ajesic apanic ta jun no'ox horno. Ch'acbil pexbil ti ave'el avuch'omique, mi ja'uc xanojic yu'un.

27“Mi staoj to yav atoyobbailic apimubelic yu'un ti jech ta xc'ot ta atojolic scotol ti va'i s'elan taje, ti ja' no'ox ta xasoquesbeicun ti co'ntone, 28jech ti vu'un eque, ta soc co'nton avu'unic. Ta soquemal xa co'nton, x'ech' to vucub velta ta xcac'boxuc tsitsel yu'un ti amulique. 29Va'i unbi, ta xlic ati'ic ti avalab anich'nabique. 30Ta jlilinbe xch'ulnaic ti meltsanbil adiosique. Ta jpas ta cha'jav yaltaril ti xchic'obil pome. Chamemoxuc ta jbusanoxuc jmoj xchi'uc ti avajdiosic ti mu'yuc cuxule. Ta xcac' ta ilel ti bajbiloxuc cu'une. 31Va'i un, lilijem ta xcom cu'un ti ateclumalique. Lilijem ta xcom cu'un xtoc ti ach'ulnaique. Mu ja'uc xa ta xbat co'nton yu'un ta stas-ic'ael smuil ti muil pox avu'unique.

32“Ta jsoques ta lilinel ta j'ech'el ti ateclumalique. Jech ti avajcontraic ti ta xtal nacliicuque, toj ch'ayal ta xc'ot yo'ntonic xchi'uquic. 33Ja'uc ti vo'oxuque, ta xajtanioxuc batel ta muc'tiquil lumetic. Tuchbil ye'bil ti avespadailic ta xajnutsoxuc batel. Jech ti muc' ta lum avu'unique, ta xjoybij ta sbajtical banomil. Ti bic'tal lumetic yu'une, toj xi'bal sba ti c'u s'elan ti c'ajomal no'ox stuc xch'uch'ulil busul ta xcome. 34Va'i un, ti banomile, xcuxet ta xa'i ti c'u sjalil sts'ijlajan ta xcome. Ti c'alal oyoxuc ta slumal ti avajcontraique, yu'un ja' to jech xcuxet ta xa'i ti ta spac sutel ti c'alal mu'yuc laj avac'beic xcuxe. 35Scotol ti c'u sjalil sts'ijlajan ta xcom ti banomile, xcuxet to ta xa'i ti c'ot sc'ac'alil ta xcuxe. Yu'un mu'yuc laj xcux avu'unic ti c'alal nacaloxuc to ox teye.

36“Mu xa no'ox cha'bel un, ti buch'u cuxul ta xcomic ti oy ta yosilal ti scontraique. Ta jtic'be ep xi'el ta yo'ntonic ti xbitet xa batel ta anil ta jatbil ac'o mi ja' no'ox xchajluj ti yanal te' ta xbaje. Co'ol xa s'elan nutsbil ta espada xbitet ta anil ta xjatav ti c'alal ch'abale. Taj to banajtic ta xc'otic yu'un jatvil ta scoj ti xi'el c'alal mu'yuc nutsbilique. 37Ma'uc no'ox taje, xacoltaan xa abaic atuquic ta jujun ti co'ol s'elan jatviloxuc yu'un ti letoe, ac'o mi mu'yuc buch'u ta snutsoxuc. Mi junuc xu' avu'unic ta sva'anel abaic ta stsalel ti avajcontraique. 38Ta xac'otic ta tsutsel ta yan muc'tiquil lumetic. Ta xtub ac'oplalic ta j'ech'el ta slumal ti avajcontraique. 39Mu xa no'ox cha'bel ta j'ech'el, ti buch'u cuxul ta xcom ta yosilal ti scontrae. Ta xcham ta j'ech'el ta scoj ti xchopolale ¡Yu'un jmoj ta xchamic xchi'uc ti stot sme'ic ta scoj ti oy xchopolalique!

40“Ac'o mi laj to avilic ti achopolique, xchi'uc xchopolalic ti atot ame'ique, xchi'uc ti mu'yucun ta avo'ntonique, xchi'uc ti laj to avilic ti laj asoquesbeicun ti co'ntone, 41jech ti vu'un ec une, ta xicap avu'unic. Ta jtacoxuc batel ta slumal ti avajcontraique. Ti chopol snopbenal avu'unic ti oy c'usi laj avich'ic ta muq'ue, ja' to jech ta x'och ta be. Ta xavich'beic lec stojol ti amulique. 42Va'i unbi, ta jvules ta jol ti jtrate ti laj jpas xchi'uc ti Jacobe, xchi'uc ti Isaaque, xchi'uc ti Abrahame. Jech xtoc ta jvules ta co'nton ti banomile 43ti ja' to jech xocol xc'ot avu'unic ti laloq'uic batele, ti xcuxet xa xa'i ta xcux ti c'alal ch'abal xa nacaloxuque. Yu'un ta xatojic lec ti c'usi chopol laj apasique. Yu'un laj abajic ti c'usi caloje. Mu'yuc laj avaq'uic ta venta ti oy c'usi jbel tsots albil cu'une.

44“Ac'o mi jech laj apasic ti va'i s'elan taj une, manchuc mi oyoxuc ta slumal ti avajcontraique, mu'yuc ta xajbajoxuc. Mi ja'uc ta xajtenoxuc. Mi ja'uc ta jtsutses ac'oplalic. Mi ja'uc ta jch'ay ta co'nton ti jtrate ti laj jpas xchi'uc ti amolmuc'totic ta vo'nee. Yu'un vu'un ti Ajvalil Diosun avu'unique. 45Le'e, c'ajomal no'ox ta jvules ta jol ti jtrate ti laj jpas ta stojolic ti c'alal laj jloq'uesic talel ta Egipto ta sba ta sat ti jteclumetique yo' jech ta xic'ot ta Dios yu'unic. Yu'un vu'un ti Ajvalilune.”

46Taje, ja' jech s'elan chanubtasvan ti Moisés ta sventa ti laj yac' talel ti Dios ta sventa ti oy c'usi jbel tsots albile, ti c'usitic nopbil ti ta vits Sinaí ti ja' ac'bat ta sc'obic xchi'uc ti israeletique.