Search form

Levítico 5:18

18Ja' yu'un un, tsots sc'oplal ac'o yich' talel jcotuc sts'unub chij ti mu'yuc jutebuc c'usi xchopolile. Ti stojole, tey xaq'uel c'u yepal xtojolin o. Ja' jech xtoc ta xich' batel ta stojol ti palee yo' ta xc'ot ta stojol ti mulile. Ja' to jech ta xich' tael ti ta xch'ay smul ti buch'u mu'yuc xa'i c'uxi bat ti oy smul c'ote. Tub ti mulil yu'une.