Search form

Levítico 5:3

3“Mi oy buch'u ta spic ti albil sc'oplal ti mu stac' piquel ti xcuchinoj talel ti yane, mi c'usiuc no'ox yan, oy xa me smul ti c'alal ta xlic ya'i sba ti c'usi laj spase.