Search form

Levítico 6:12

12“Tsots sc'oplal ti j'ech'eluc mu xtub ti c'oc' ti ta xtil ta altare. Jech ti palee, ja' yabtel jujun sob ic'luman ti ac'o yac'be ti si'ile, xchi'uc ta scajanel muyel ta ba c'oc' ti chon bolom ti ta xich' chiq'uele, xchi'uc ta xchiq'uel xtoc ta altar xepu'altac ti c'usitic ta xich' milel ta sventa ti lajesobil o'ntonale.