Search form

Levítico 7:20

20“Ja'uc ti buch'u soquesoj sba xchi'uc jtosuc ti soquesvaneje, ti ta sti'be sbec'tal ti c'usi laj yich' svocol ta sventa ti lajesobil o'ntonal ti c'alal ja' c'ot ta yu'un ti Diose, tenbil ta xloc' ta stojol ti xchi'iltaque.