Search form

Levítico 8

Ta xich' yabtelic ta paleal ti Aarón xchi'uc ti xnich'nabtaque

(Ex 29.1-37)

1Ti Diose xi laj yalbe ya'i ti Moisés ti c'alal laj sc'opon talele:

2“Ti Aarón xchi'uc ti xnich'nabe, ic'o talel. Ich'o talel xtoc ti c'u'iletic sventa paleale, ti jtunel aceite sventa nupob abtelale, ti ch'iom tot vacax ti ta xich' svocol ta scoj ti mulile, ti cha'cot tot chije, ti jun moch pan ti mu'yuc ac'bil spajubtasobile. 3Va'i un, tsobo talel xtoc scotol ti israeletic ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu nupel ta bee.”

4Jech ti Moisese jech laj spas jech c'u cha'al albat yu'un ti Diose. Laj stsob sbaic ti israeletic ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu nupel ta bee. 5Ja' yu'un un, ti Moisese xi laj yalbe ti israeletique: “Ti vi s'elan le'e, ja' yaloj mantal ti Dios ti jech ac'o yich' pasele.”

6Laj taj une, jech ti Moisese laj snopajes talel ta sts'el ti Aarone xchi'uc ti xnich'nabe, laj yatintas. 7Ts'acal to un, laj yac'be slap sjayal c'u' ti Aarone. Laj stsinbe lec ti xchuque. Laj yac'be slap ti xmochib c'u'e, ja' c'ot ta bail ti luchbil saquil c'u'ile, xchi'uc laj xchuc lec ta xchuquilal stuc ti luchbil saquil c'u'ile. 8Laj taj une, laj yac'be yuin ti uile. Ti ta uile, laj stic' ti Urime xchi'uc ti Tumime.9Laj xtoc un, laj sts'otbe ta sjol ti ts'ot jolile. Ti ta yeloval sbae, laj xnoch'anbe ti jayal pech-pech oro ti ta xac' ta na'el ti yich'oj xa yabtel ta paleale co'ol s'elan jech c'u cha'al yaloj mantal ti Diose.

10Ts'acal to un, ti Moisese laj stam ti jtunel aceite sventa nupob abtelale. Laj svaj ta Axibalna xchi'uc ta scotol ti c'usitic oy ta yute. Ja' jech c'ot ti comic ta yu'un ti Diose. 11Ti jtunel aceite taje, ja' laj svij vucub velta ti ta altare, xchi'uc laj smalbe ta sba ti altare, xchi'uc ta sba scotol ti c'usitic ta xtune, xchi'uc ti muc' ta lech-lech taq'uine, ti xlechleb xtoque. Ja' jech jtunel ic'otic yu'un ti Diose.

12Ts'acal to un, ti Moisese laj smalbe ta sjol Aarón ti jtunel aceite sventa nupob abtelale yo' jech xc'ot ta yajpale ti Diose. 13Ja' jech laj spas xtoc ta stojol xnich'nab ti Aarone. Laj yac' nopajuc talel ta stojol. Laj slapbe ti jayal c'u'ile. Laj stsinbe lec ti xchuquilal xtoque. Laj sts'otbe ti sts'ot sjole jech c'u cha'al albil mantal yu'un ti Diose.

14Ts'acal to un, ti Moisese laj stac ta iq'uel ti ch'iom tot vacax ti ta xich' milel ta scoj ti mulile. Jech ti Aarón xchi'uc ti xnich'nabe laj scajan sc'obic ta sjol ti ch'iom tot vacaxe. 15Va'i un, ti Moisese laj sc'ocbe snuc'. Laj sts'aj sni' sc'ob ta xch'ich'el, ba xjax ta xulubtac ti altare yo' jech ta smes ta stus ti altare. Ja'uc ti scomelal ti ch'ich'e, laj smal ta yoc ti altare. Ti altar taj une och ta tunel yu'un ti Dios ta sventa xch'ayobil ti mulil colo'ile.

16Ts'acal to un, ti Moisese laj stsac xepu'al ti biquiletique, ti bu oy xepu'al ti secube, ti chib sq'uin xchi'uc ti xepu'ale, laj xchic' scotol xtoc ta sba ti altare. 17Ja'uc ti scomelal sbec'tal ti ch'iom tot vacaxe, ti xcaltique, ja' ti snuculile, ti sbec'tale, xchi'uc ti c'usi ch'aybil ta xbate, laj xchic' ta c'oc' ta sti'il ti bu lamalic ta naclej ti israeletique jech c'u cha'al albil mantal yu'un ti Diose.

18Ti Moisese laj yal ti ac'o snopajesic talel ti chij ti ta xich' aq'uel ta chiq'uele. Ti Aarón xtoque xchi'uc ti xnich'nabe laj scajan sc'obic ta sjol ti chije. 19Laj taj une, jech ti Moisese laj sc'ocbe ti snuq'ue. Laj svijbe ti xch'ich'el ta sba xchi'uc ta sjoylej ti altare. 20Ma'uc no'ox taj une, lic sjequecan ta bojel ti chije. Ti c'u yepal jequilanbil ta bojele, ti sjole, ti xepu'ale, jmoj laj xchic'. 21Laj taj une, laj sapbe ta vo' ti sbiquile xchi'uc yo' ti chije. Laj xchic' scotol ta altar ti ja' ti xchic'obil matanale, ti jun yutsil smuil ta xich' ac'bel ti Diose jech c'u cha'al yaloj mantal ti Diose.

22Laj taj une, jech ti Moisese laj yal mantal ti ac'o taluc ti jcot chij ti oy sc'oplal ta xtun ta sventa ti nupob abtelale. Ti Aarón xchi'uc ti xnich'nab xtoque laj scajan sc'obic ta sjol ti chije. 23Ts'acal to un, ti Moisese laj sc'ocbe ti snuq'ue. Laj sts'aj juteb sni' sc'ob ta xch'ich'el. Laj xjaxbe ta yolon svelvelul ti sbats'i chiquin ti Aarone, xchi'uc ta sme' ti sbats'i c'obe, xchi'uc ta sme' ti sbats'i oque. 24Laj taj une, nopajic talel yu'un xnich'nab ti Aarone. Laj xjaxbe ti ch'ich' ta yolon svelvelul ti sbats'i chiquine, xchi'uc ta sme' ti sbats'i c'obe, xchi'uc ta sme' ti sbats'i oque. Jech ti scomelal ch'ich'e, laj smalbe ta sba xchi'uc ta sjoylejal ti altare.

25Laj taj une, jech ti Moisese laj stsac ti xepu'e, ti snee, scotol xepu'al ti sbiquiltaque, ti bu oy xepu'al ti secube, ti chib sq'uine xchi'uc ti xepu'ale, xchi'uc sbec'tal ti sbats'i o'e. 26Ti jun moch pan ti mu'yuc ac'bil ti spajubtasobil ti ta xich' aq'uel ta stojol ti Diose, jech ti Moisese laj stam loq'uel jbej pan ti mu'yuc ac'bil ti spajubtasobile, ti jbej muc' ta pan xtoc ti vots'bil xchi'uc ti aceitee, xchi'uc jun jayal harina ti bacubtasbil ta aceitee. Tey jmoj laj svolta tsobel xchi'uc ti xepu'e, xchi'uc ti sbec'tal ti sbats'i o'e. 27Scotol taj une, laj yac'be ta sc'ob ti Aarón xchi'uc ti xnich'nabe yo' jech ta sye'ilan ta yaq'uel ta stojol ti Diose. 28Ts'acal to un, ti Moisese laj stsob sutel ti jech oy ta sc'obic taje. Laj xchic' ta altar xtoc jmoj xchi'uc ti yan matanaletic ti ta xich' chiq'uele, ti ja' jun matanal sventa ti nupob abtelale, ti jun yutsil ti smuile, ti ja' jun chic'bil matanal sventa yich'el ta muc' ti Diose.

29Ts'acal to un, ti Moisese laj stsac ti xpechel sti' yo'nton ti chije. Laj sye'ilanbe ta stojol Dios ta sventa ti nupob abtelale. Ti xpechel sti' yo'nton ti chij taje, ja' c'ot ta spuculal ti Moisese jech c'u cha'al yaloj mantal ti Diose.

30Laj taj une, jech ti Moisese laj stsac juteb ti jtunel aceitee xchi'uc ti ch'ich' ti oy ta sba ti altare. Laj svijbe xtoc ta sba ti Aarone xchi'uc ti xnich'nabe, c'alal ta sc'u' spoq'uic ta sventa ti paleale. Ja' jech ochic ta tunel yu'un Dios ti Aarone, xchi'uc ti xnich'nabe, xchi'uc scotol ti c'u'iletic sventa paleale.

31Ts'acal to un, ti Moisese xi laj yalbe ti Aarón xchi'uc ti xnich'nabe: “Ba lacanic ti beq'uet ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu Nupel ta bee. Ti bu taje, tunic lajesic xchi'uc ti pan ti oy ta moch ti c'ot ta sventa ti nupob abtelale jech c'u cha'al yalojbun ono'ox mantal ti Dios ti c'alal xi laj yalbune: ‘Ti beq'uet li'e, ja' ta sti' ti Aarone xchi'uc ti xnich'nabe.’ 32Ts'acal to un, chiq'uic mi oy to com scomelal ti beq'uete xchi'uc ti pane. 33Ja' jech xtoc un, vucub c'ac'al sjalil, mu xanamajic batel ti ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu Nupel ta bee, yu'un ja' jech sjalil sc'an chabiel ti abtel laj avich'ique. 34Yo' jech ta xich' tael ti ch'aybil ta xc'ot ti amulique, ti Diose laj yalbun mantal ti jech me ta xich' pasel o jech c'u cha'al laj yich' pasel avie. 35Ac'o mi jech un, ja'uc ti vo'oxuc une, tsots sc'oplal, vucub c'ac'al, vucub ac'ubal sjalil, ta xacomic ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu Nupel ta bee. Ich'biluc ta muc' c'otuc avu'unic smantal ti Diose, yu'un ja' jech laj quich' talel ti mantale yo' jech mu xachamic.”

36Jech ti Aarone xchi'uc ti xnich'nabe, ja' jech laj spasic scotol jech c'u cha'al yaloj mantal ti Dios ta sventa ti Moisese.