Search form

Números 1:50

50Yu'un ti levitaetique, ja' tsots sc'oplal ta xavac'be sbainic ta yabtelanel ta sq'uelel ti Axibalna yu'un ti tratee, xchi'uc scotol ti c'usitic oy yu'une, xchi'uc ti c'usitic ta xtun ti ja' yu'un ti Axibalnae. Yu'un ja' yabtelic ta sbainic ta yich'el batel ti Axibalnae, xchi'uc ti c'usitic oye, xchi'uc scotol ti c'usitic ta xtune. Ja' jech xtoc ja' yabtelic ti ta sjoy sbaic ta sq'uelel ti Axibalnae.