Search form

Números 10

Ti plata taq'uin oq'uesetique

1Ti Diose xi laj yalbe ti Moisés ti c'alal laj sc'opon talele:

2“Meltsano chibuc plata taq'uin oq'ues ti anbil ta yanobile, ti ja' ta xtun avu'un ta sventa stsobel talel ti jnaclejetique, ti ta xac' ta na'el ti ta stam batel ti sbeique. 3C'alal ta xich' oq'uisanat chibal ti oq'uese, scotol ti jteclume ta stsob sbaic talel ta atojol ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu nupel ta be xchi'uc ti Diose. 4Yan ti c'alal ja' no'ox jun oq'ues ta xich' oq'uisanele, ja' no'ox ta stsob sbaic talel ti banquilaletic yu'un ti jujuvoq'ue. 5Yan ti mi tsots x'avlajetic ti ja' o ta xich' oq'uisanel ti oq'uese, ta xchapan sbaic ta stamel batel sbeic ti buch'u lamalic ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'ale. 6Ti c'alal ta xchibal xa velta ta xich' oq'uisanel ti oq'uese, ta xchapan sbaic ta stamel batel ti sbeic ti buch'u lamalic ta yolon ti yac'ol xocon sloq'ueb c'ac'ale. Ti c'alal ja' o x'avlajetic xa ti c'alal ta xich' oq'uisanel ti oq'uese, ja' ta xac' ta na'el ti ta stam batel sbeic scotolique. 7Ti mi ja' no'ox stuc oq'ues laj yich' oq'uisanele, ja' ta xac' ta na'el ti ac'o stsob sbaic ti jnaclejetique. 8Ti buch'u ac'bilic sbainic ta yoq'uisanel ti oq'uesetique, ja' ti paleetic snitilultac ti Aarone. Ti va'i s'elan taje, ja' jbel ti c'usi tsots albil ti ta xcom o ta atojolique.

9“C'alal ta xtal stsacoxuc ta c'op ti avajcontraic ta alumal atuquique, ti jech sc'an ta xapoj abaique, oq'uisanic ti oq'uesetique, ti tsots xa'avanique. Jech ti vu'une, ti ja' Ajvalil Dios avu'unique, ta jvulesoxuc ta co'nton. Ta jpojoxuc yu'un ti avajcontraique. 10Oq'uisanic xtoc ti oq'ues ti c'alal jun avo'ntonic ta x'ech' ti c'ac'ale jech c'u cha'al ti ta sta sc'ac'alic ti q'uine, ti ach' ue, ti jun yutsil smuil ta xich' chiq'uel ti matanale, xchi'uc ti c'usi ta xich' svocol ta sventa ti lajesobil o'ntonale. Ti jech taje, ta jvulesoxuc ta co'nton. Ti vu'un une, ja' ti Ajvalil Dios avu'unique.”

Ti israeletique ta xloq'uic batel ti ta vits Sinaie

11Ti ta stobal (20) xa c'ac'al yu'un ti xchibal (2) u ti ta xchibal (2) xa jabile, laj stots sba muyel ti toc ti ta sba ti Axibalna yu'un ti tratee. 12Jech ti israeletique loq'uic batel ti ta sbajtical banomil yu'un ti Sinaie. Laj stam batel sbeic. Ti toque xbolet ta xbat, c'ot pajuc ta sbajtical banomil yu'un Parán. 13Jech c'u cha'al yaloj ono'ox mantal Dios ta sventa ti Moisese, 14ti jvoc' ta sliqueb ti jnaclejetique, ja' xvoletic batel ti bu japbil batel bandera yu'un ti Judae, ti ja' banquilal jvolvanej yu'unic ti Naasone, xnich'on ti Aminadabe. 15Ti jvoc' jnaclejetic yu'un snitilul ti Isacare, ja' jvolvanej batel yu'unic ti Natanaele, xnich'on ti Zuare. 16Ti jvoc' jnaclejetic yu'un snitilul ti Zabulone, ja' jvolvanej batel yu'unic ti Eliabe, xnich'on ti Helone. 17Va'i un, laj stuquiic ti ch'ulnae. Ti snitilultac ti Gersone, ti Merarie, ti ja' sva'anojic ta xcuchele, laj stam batel ti sbeique.

18Va'i un, nabal batel ti jvoc' jnaclejetic ti xvoletic batel ti bu japbil batel bandera yu'un ti Rubene, ti ja' banquilal jvolvanej yu'unic ti Elisure, xnich'on ti Sedeure. 19Ti jvoc' jnaclejetic yu'un snitilul ti Simeone, ja' jvolvanej batel yu'unic ti Selumiele, xnich'on ti Zurisadaie. 20Ti jvoc' jnaclejetic yu'un snitilul ti Gade, ja' jvolvanej batel yu'unic ti Eliasafe, xnich'on ti Reuele. 21Va'i un, vol xiic batel ta nablej ec snitilultac ti Coate, ti ja' sbainojic ta xcuchel batel ti c'usitic ac'bil xa jelavel ta ventainele. Ti c'alal ta xc'otic ti yane, va'al xa ox ta staic ti Axibalnae.

22Ts'acal to un, ti jvoc' jnaclejetique nabalic batel ec ti bu japbil batel sbandera ti Efraine, ti ja' jvolvanej batel yu'unic ti Elisamae, xnich'on ti Amiude. 23Ti jvoc' jnaclejetic yu'un snitilul ti Manasese, ja' jvolvanej batel yu'unic ti Gamaliele, xnich'on ti Pedasure. 24Ti jvoc' jnaclejetic yu'un snitilul ti Benjamine, ja' jvolvanej batel yu'unic ti Abidane, xnich'on ti Guidonie.

25Ti slajeb ta scotole, nabalic batel ec ti jvoc' jnaclejetic ti xvoletic batel ti bu japbil batel sbandera ti Dane, ti ja' banquilal yu'unic ti Ahiezere, xnich'on ti Amisadaie. 26Ti jvoc' jnaclejetic yu'un snitilul ti Asere, ja' jvolvanej batel yu'unic ti Pagiele, xnich'on ti Ocrane. 27Ti jvoc' jnaclejetic yu'un snitilul Neftalie, ja' jvolvanej batel yu'unic ti Ahirae, xnich'on ti Enane.

28Ja' jech s'elan chapbil lec ti c'alal ta stam batel sbeic ti epal israeletique.

Ti Moisese laj yalbe sbol ti ac'o chi'invanuc batele

29Oy jun c'ac'al, ti Moisese xi laj yalbe ti Hobabe, ti ja' sbole, xnich'on ti Reuele, ti ja' jun madianita vinique:

—Ti vu'uncutique ta xibatcutic ta jteclum ti bu yaloj ti Dios ti ta xac'buncutique. La' chi'inotic. Lec ta jpas jbacutic ta atojol. Yu'un ti Diose yaloj ti ta xc'uxul yo'nton ta xc'uxubin ti Israele.

30C'u stu un, ti Hobabe xi laj staq'ue:

—Mu jc'an, ja' lec ta xca'i ti ta xisut batel ta jteclumal ti bu comemic ti cuts' calaltaque.

31—Mu xapas jech ti ta xabat une —xi ti Moisese—. Yu'un ti vo'ote xavojtiquin lec ti sbajtical banomile. Xana' lec bu xu' ta jlaman jbacutic ta naclej, toj tunelot cu'uncutic ta sbeiltaseluncutic. 32Mi ta xachi'inuncutic batele, ja' co'ol cu'untic scotol ti c'usi lec ta xloc' ta yo'nton ti Dios ta xiyac'buncutique.

33Ja' yu'un un, loq'uic batel ta vits yu'un ti Diose, oxib c'ac'al laj stam batel ti sbeique. Ja' jba'be batel yu'unic ti xcaxail trate yu'un ti Diose, ta sa'ilanic batel bu xu' ta xcux ti yo'ntonique. 34Ta yorail no'ox ta sliquebal ti c'alal chapalic xa ta stam batel ti sbeique, xvolet talel ta stojolic ti toc yu'un ti Diose. 35C'alal ta xlic ta xanobal yu'unic ti caxae, xi ta xlic yal ti Moisese:

“Va'lan, tec'lan jelavel, Ch'ul Dios,

tan puquicuc batuc avu'un ti avajcontrae.

C'alal ta xilot ti buch'u xti'et sjol ta atojole,

ac'o stambeic jatobal avu'un.”

36Ja'uc ti bu c'alal ta xc'ot pajuc ta xanobal ti caxae, xi ta xlic yal ti Moisese:

“Avi tana un, Ch'ul Dios, joybino talel asat ta stojolic ti epal jnaclejetic yu'un ti Israele.”