Search form

Números 10:11

11Ti ta stobal (20) xa c'ac'al yu'un ti xchibal (2) u ti ta xchibal (2) xa jabile, laj stots sba muyel ti toc ti ta sba ti Axibalna yu'un ti tratee.