Search form

Números 10:33

33Ja' yu'un un, loq'uic batel ta vits yu'un ti Diose, oxib c'ac'al laj stam batel ti sbeique. Ja' jba'be batel yu'unic ti xcaxail trate yu'un ti Diose, ta sa'ilanic batel bu xu' ta xcux ti yo'ntonique.