Search form

Números 11

Ti Diose ta xal ti ta xac'be sti' beq'uet ti israeletique

1Oy jun c'ac'al, lic coscoj c'opojicuc ti israeletic ta stojol ti Dios ta scoj ti vocol ta x'ech' yu'unique. C'alal jech laj ya'i ti Diose, ep soc sjol. Tey laj stacbe talel c'oc' ta stojolic ti laj xchic' ta joyob ti bu lamalic ta nacleje. 2Ti jteclume x'avlajetic xa laj sc'anic coltael yu'un ti Moisese. Jech ti Moisese laj sc'anbe vocol ti Dios ta sventaique. Jech ti c'oq'ue tub. 3Ti bu taje, laj yac'beic sbi Tabera. Yu'un til talel c'oc' yu'un ti Dios ta stojolique.

4Ta stojolic ti israeletique, ep xa scapoj sbaic ti yantic o ti c'u s'elan ti stalelic yich'ojic talele, ti ve'lil no'ox snopoltaojique. Jech ti israeletique laj xchanbeic yo'ntonic ti x'oc'oletic xa liquel ti xi lic yalique: “¡Ti oc no'ox la c'uxi ta utel ti yacal xa ta xijve' ta beq'uet une! 5Teque' un, bu la jech tana ti mu manbiluc xe'el no'ox ti choy laj jti'tic ta Egiptoe, xchi'uc ti x'ech' no'ox ta que ta jti'tic ti pepinoe, ti melone, ti lequil itajetique, ti tuixe, ti axuxe. 6Avi tana li' une, c'ajomal no'ox ta xijcham ta vi'nal. Yu'un mu'yuc yan c'usi ta lajesel. C'ajomal no'ox xavilbe sat ti manae.”

7(Ti mana taje, co'ol s'elan sbec' culantu, sac pojan sba sc'anal, co'ol s'elan xuch'al te'. 8Jech smuil jech c'u cha'al juch'bil trigo ti capal ta aceitee. Jech ti jnaclejetique ta xloq'uic ta stsobel. Va'i un, ta xjuch'ic. Mi mo'oje, ta xchebiltaic. Mi laj une, ta sta'ajesic. Mi mo'oje, ta spasic jech c'u cha'al pan. 9C'alal ta xyal talel ti sjob ac'ubal ta ac'ubaltic ti bu lamalic ta nacleje, ja' o ta xyal talel ti mana eque.)

10Ti Moisese laj ya'i ti x'oc'oletic ti israeletic ta sti' snaic xchi'uc ti yalab xnich'nabique. Ilin ta j'ech'el ti Diose. Jech ti Moisese mu xa lecuc ta xa'i ec. 11Jech o xal xi laj yalbe ti Diose:

—¿C'u cha'al ta xavilbajinun ti avajtunelune? ¿C'usi chopol laj jpasbot ti ta xacajan ta jba ti jteclum li'e? 12¿Mi yu'un stoticun, mi sme'icun yo' jech ta xavac'bun jpet batel jech c'u cha'al jchu'nel olol c'alal to ta banomil ti avalojbe ya'i ti smolmuc'totic ta xavac'bee? 13¿Bu ta jta talel beq'uet yo' ta xcac'be sti' scotol ti jnaclejetic li'e? Yu'un x'oc'oletic xa ti xi ta xtal yalbeicune: ‘Tsaco talel beq'uet jti'cutic.’ 14Mu xu cu'un ta sbainel jtuc ta yiq'uel batel scotol ti jnaclejetic li'e. Yu'un toj tsots ta bainel ta xca'i. 15Ti mi ja' jech ta xapasbun batel le'e, ja' lec tuch'o ti jcuxleje, mi ta melel ti c'ux ta xava'iune. Va'i unbi, mu xa xquil ta jba ta jsat ti vocoletique.

16Va'i un, xi tac'bat yu'un ti Diose:

—Tsobo talel ti lajuneb xchanvinic (70) ta vo' moletic yu'unic ti israeletique, ti buch'utic xana' ti yich'oj tsots yabtelic ta stojol ti jteclume. Ic'o batel ta Axibalna ti bu nupel ta bee. Xamalavanic xchi'uc. 17Ta xiyal talel. Tey ta xa jc'oponot. Ta xquet'esbe jelavel ta stojolic j'o'loluc ti abijil ti avich'oje yo' jech ta xa scoltaot ta yiq'uel batel ti jteclum le'e. Va'i unbi, mu xa atucuc. 18Ja' yu'un un, albo mantal ti jteclume ti ac'o stus smes sbaique. Yu'un ti oc'ome, ta sti'ic ti beq'uete. Yu'un laj xa ca'i ti xi x'oc'lajet ta xalique: ‘¡Toj lec ti oyuc ti beq'uet jti'tique! ¡Ja' to ox toj lec oyotic ti c'alal oyotic ta Egiptoe!’ Lec oy, ta xcac'be ti beq'uete yo' ta sti'ic. 19Mu ja'uc no'ox jun chib c'ac'al ta sti'ic, mi ja'uc no'ox vo'ob c'ac'al, mi lajuneb c'ac'al, mi jtob c'ac'al, mo'oj. 20Ja' jun u sjalil ta sti'ic ti beq'uete, ja' to c'uxi x'ib ti yo'ntonique, ja' to c'uxi xloc' ta sni' ti xenelique. Yu'un laj sc'ac'al satiicun ti vu'un Ajvalilun ti oyun ta o'lol yu'unique, ti x'oc'olet xa ti xi ta xalic ca'ie: ‘¿C'u cha'al lijloc' talel ta Egipto?’

21Ti Moisese xi laj staq'ue:

—Ti jteclum ti xchi'inojun talele, ja' vaquib ciento ta mil (600,000) viniquetic ti ta xanavic talel ta yoquique. ¿Mi ta to xaval ti ta xavac' jti'cutic beq'uet ti jun u sjalile? 22¿Bu to ta tael ti epal chije, ti vacaxe, ti xu' ta xich' milele yo' jech ta staic scotolic? Mi ja'uc ono'ox xloc' o ti ta xcac'betic scotol ti choy ti oy ta nabe.

23Va'i un, xi tac'bat yu'un ti Diose:

—¿Mi ta xanop ti juteb no'ox ti jmuc'ul jtsatsale? Ti jech laj cal taje, ta xavil mi ta xc'ot ta pasel cu'un, mi mo'oj.

Ti lajuneb xchanvinic (70) ta vo' moletique co'ol s'elan j'alc'opetic ta xc'opojic

24Ti Moisese loc' batel, bat yalbe ya'i ti jteclum ti c'u s'elan albat yu'un ti Diose. Laj stsob talel ti lajuneb xchanvinic ta vo' moletic yu'unic ti israeletique. Laj xchol ta va'lej ta joyob ti ta Axibalnae. 25Va'i un, ti Diose yal talel ti oy ta toque. Lic c'opoj ta stojol ti Moisese. Laj stam loq'uel juteb sbijil ti Moisese. Laj yac'be jelavel ta stojolic ti lajuneb xchanvinic ta vo' moletique. Ti c'alal laj yich' ti sbijilique, co'ol s'elan j'alc'opetic lic c'opojicuc. Ja' no'ox ti mu teyuc no'ox xlic xcaj liquele.

26Oy chib viniquetic yu'unic ta slajunebal xchanvinic ta vo' moletic ti t'ujbilique, ti mu'yuc xbatic ta Axibalnae. Ti june, ja' Eldad ti sbie. Ti june, ja' Medad ti sbie. Manchuc mi comic ta snaic, va'i un, laj yich'ic ti sbijilic ti co'ol s'elan j'alc'opetic lic c'opojicuc ta snaique. 27Va'i un, oy jun querem ti xi bat yalbe ya'i ta anil ti Moisese:

—¡Ti Eldade xchi'uc ti Medade co'ol s'elan j'alc'opetic ta xc'opojic ti bu lamalic ta nacleje!

28Jech o xal ti Josuee, xnich'on ti Nune, ti ta squeremal ono'ox och talel ta yajcoltaobba ti Moisese, xi laj yale:

—¡Jch'ul ajval Moisés, pajeso ti jech ta spasic taje!

29Ja' no'ox un, ti Moisese xi laj staq'ue:

—¿Mi it'ix xa ta xava'i un? ¡Toj lec jechuc ti tauc xac'be sbijil scotol jteclum ti Diose!

30Va'i un, ti Moisese xchi'uc ti moletic yu'un ti israeletique, sutic batel ti bu lamalic ta nacleje.

Ti Diose ta stac talel ubetic

31Ti Diose laj sliques talel tsots ic' ta muc' ta nab. Laj sbec' talel ep ta vol ub. Vul ta bajel ti bu lamalic ta nacleje xchi'uc ta joyob. Oy jun c'ac'al ta xaniel snatil ta sjoylej ti bu lamalique. Oy nan jutucuc vo'ch'ixuc stailej ti tocol xbate. 32Ti sjunul c'ac'al taje, xchi'uc ti sjunul ac'ubale, xchi'uc ti ta yoc'omale, laj stsobic ubetic ti jnaclejetique. Ti buch'u jutuc laj stsobe, ja' no'ox laj stsob lajunbusuc ubetic. Laj sq'uiic ta staquintasel ta joyob ti bu lamalic ta nacleje.33Naca to ta stic' ochel ta yeic sbec'tal ti ube, mu to ta xax ti sve'elique c'alal ti Diose ilin ta stojolic. Laj stsits. Epal jnaclejetic cham yu'un. 34Jech o xal ti bu taje, laj yac'beic sbiin Kibrot-hataavae. Yu'un ti bu taje, laj yich'ic muquel ti buch'utic ja' no'ox snopoltaojic ti ve'ele.

35Ti jteclum taje loq'uic batel ta Kibrot-hataavá. Laj stamic batel sbeic c'alal to Hazerot. Ti bu taje, comic ta naclej.