Search form

Números 11:15

15Ti mi ja' jech ta xapasbun batel le'e, ja' lec tuch'o ti jcuxleje, mi ta melel ti c'ux ta xava'iune. Va'i unbi, mu xa xquil ta jba ta jsat ti vocoletique.