Search form

Números 11:27

27Va'i un, oy jun querem ti xi bat yalbe ya'i ta anil ti Moisese:

—¡Ti Eldade xchi'uc ti Medade co'ol s'elan j'alc'opetic ta xc'opojic ti bu lamalic ta nacleje!