Search form

Números 16:16

16Ts'acal to un, ti Moisese xi laj yalbe ti Coree:

—Ti oc'ome, ti vo'ote xchi'uc ti achi'iltaque ta xtal ava'an abaic ta stojol ti Diose. Ta xtal sva'an sba ti Aarón xtoc eque.