Search form

Números 16:2

2Jmoj lic spay sc'opic ta scontrainel ti Moisés xchi'uc ti lajuneb yoxlajunvinic (250) ta vo' israeletic ti yich'ojic yabtelic yu'un ti jteclume, ti ja' jvolvanejetic ta ya'ibel ye sti'ic ti c'usi sc'an pasele, xchi'uc ti ojtiquinbilic leque.