Search form

Números 16:34

34C'alal laj ya'iic ti x'avlajetic xae, scotol ti israeletic ti vololic ta joyobe, xvilic xa loq'uel ta anil ti xi ta xalbe sbaique: “¡Ati xijyal la ec ta sjavemal ti banomile!”